Mourners' Kaddish

YITGADAL v’yitkadash sh’mei raba.
B’alma di v’ra chirutei,
v’yamlich malchutei,
b’ chayeichon uv’yomeichon
uv’ chayei d’ chol beit Yisrael,
baagala uviz’man kariv. Y’imru: Amen.
Y’hei sh’mei raba m’varach
l’alam u-l’almei almaya.
Yitbarach v’yishtabach v’yitpaar
v’yitromam v’yitnasei,
v’yit’hadar v’yitaleh v’yit’halal
sh’mei d’Kud’sha B’rich Hu,
l’eila (u-l’eila) min kol birchata v’shirata,
tushb’ chata v’ nechemata,
daamiran b’ alma. Y’ imru: Amen.
Y’hei sh’lama raba min sh’maya,
v’ chayim aleinu v’ al kol Yisrael.
Y’imru: Amen.
Oseh shalom bimromav,
Hu yaaseh shalom aleinu,
v’al kol Yisrael. Y’imru: Amen.

El Malei Rachamim

shochein bamromim.
Ham’tzei m’nuchah n’chonah
tachat kanfei haShechinah,
im k’doshim u-t’horim,
k’whar harakia mazhirim,
l’nishmot yakireinu
shehalchu l’olamam.
Baal harachamim,
yastireim b’seiter k’ nafav l’olamim,
v’yitzror bitzror hachayim
et nishmatam.
Adonai hu nachalatam,
v’yanuchu b’shalom al mishkavam.
V’nomar: Amen.

Mizmor L'David

Adonai ro-i lo echsar.
Binot desheh yarbitzeini
al mei m’nuchot y’nahaleini.
Nafshi y’shoveiv
yancheini v’mag’lei tzedek
l’maan sh’mo.
Gam ki eilech
b’ gei tzalmavet
lo-ira ra ki atah imadi
shivt’cha umishantecha heimah y’nachamuni.
Taaroch l’fanai shulchan
neged tzor’rai
dishanta vashemen roshi
kosi r’vayah.
Ach tov vachesed
yird’funi kol y’mei chayai
v’shavti b’veit Adonai
l’ orech yamim.