Mizmor L'David

Adonai ro-i lo echsar.
Binot desheh yarbitzeini
al mei m’nuchot y’nahaleini.
Nafshi y’shoveiv
yancheini v’mag’lei tzedek
l’maan sh’mo.
Gam ki eilech
b’ gei tzalmavet
lo-ira ra ki atah imadi
shivt’cha umishantecha heimah y’nachamuni.
Taaroch l’fanai shulchan
neged tzor’rai
dishanta vashemen roshi
kosi r’vayah.
Ach tov vachesed
yird’funi kol y’mei chayai
v’shavti b’veit Adonai
l’ orech yamim.